مهندسی و مشاوره

مهندسی و مشاوره


تجارب حاصل از انجام پروژه های متعدد ، آشنایی با استانداردهای معتبر بین المللی و دراختیار داشتن آرشیو فنی غنی، قابلیت منحصر بفردی را برای انجام فعالیت های مشاوره مهندسی بوجود آورده است. شرکت رویان مبدل وظیفه مشاوره مهندسی در زمینه تجهیزات حرارتی و برودتی در صنایع بزرگی همچون مجتمع فولاد مبارکه را بر عهده داشته است.

Comments are disabled.