سوابق کاری شرکت

سوابق کاری شرکت


مشخصات قراردادها

 

مشخصات قراردادها

  ردیف

شماره قرارداد

موضوع

نام كارفرما

رديف

شماره قرارداد

موضوع

  نام کارما
1 48155868 ساخت هشت دستگاه مبدل حرارتي مجتمع فولاد مباركه 18 48162346 ساخت سه دستگاه مبدل حرارتي مجتمع فولاد مباركه
2 025/78 ساخت تجهيزات سيستم تهويه واحد بسته بندي پتروشيمي رازي 19 NSD-824406 ساخت دو دستگاه گرم كننده مخزن شركت نفت سپاهان
3 026/78 طراحي و نصب سيستم تهويه واحد بسته بندي پتروشيمي رازي 20 1647 ساخت 5 عدد كويل حرارتي آبگرم شركت ذوب آهن اصفهان
4 27800 ساخت نه دستگاه پكيج سرمايي مخابرات اصفهان 21 HDO-A-82301 طراحي نقشه هاي ديگهاي بخار و روغن شركت نيرو بويلر
5 - طراحي 32 مدل چيلر تراكمي شركت محاسب تهويه 22 RES-5054 ساخت مبدل حرارتي دو لوله اي پالايشگاه اصفهان
6 2510/ت مشاوره بهبود وضعيت سيستم خنك كن پرسها صنايع كاشي اصفهان 23 NSP-827027 ساخت سه دستگاه گرم كننده مخزن شركت نفت سپاهان
7 22/79 طراحي و ساخت تيوب باندل گلند كولر نيروگاه شهيد محمد منتظري 24 3057/ت طراحي و ساخت يك دستگاه فلويدكولر صنايع كاشي اصفهان
8 3078/ت طراحي و ساخت يك دستگاه فلويدكولر صنايع كاشي اصفهان 25 48194413 ساخت دو عدد مبدل CHX مجتمع فولاد مباركه
9 48171892 ساخت كولينگ كويل مجتمع فولاد مباركه 26 48196447 ساخت سه دستگاه تيوب باندل L1,L2,L3 مجتمع فولاد مباركه
10 48172027 ساخت خنك كن روغن مجتمع فولاد مباركه 27 8220227 Copper Tube  (100 شاخه) شركت پتروشيمي اصفهان
11 48164390 ساخت يك عدد تيوب باندل مجتمع فولاد مباركه 28 03/82 ساخت Air condenser، Evaporator شركت پتروشيمي اصفهان
12 1/80 طراحي مكانيكي مبدل هوا شركت پتروشيمي اصفهان 29 48184922 ساخت تيوب باندل مجتمع فولاد مباركه
13 48164674 جايگزيني كمپرسور واحد احياء مستقيم مجتمع فولاد مباركه 30 2412/1320 ساخت دو دستگاه كندانسور شركت سيمان سپاهان
14 REP-502 ساخت شش دستگاه تانك هيتر پالايشگاه اصفهان 31 8846/1320 ساخت 5 دستگاه مبدل Oil cooler شركت سيمان سپاهان
15 48184638 ساخت سه دستگاه كولينگ كويل مجتمع فولاد مباركه 32 189191 48 ساخت يك دستگاه كولر روغن مجتمع فولاد مباركه
16 6554/110 چهارهزار عدد لوله فين دار حلزوني تعميرات نيروي برق اصفهان 33 203511 48 ساخت دو دستگاه مبدل حرارتي صفحه اي مجتمع فولاد مباركه
17 - طراحي و ساخت پكيج توليد آبگرم شركت مباني صنعت 34 056-83/ پ ن س طراحي  و ساخت تيوب باندل مبدل E-1326 شركت نفت سپاهان

مشخصات قراردادها

 

مشخصات قراردادها

 ردیف

شماره قرارداد

موضوع

نام كارفرما

رديف

شماره قرارداد

موضوع

نام کارما
35 865 دو دستگاه پكيج يونيت جهت تهويه آزمايشگاه شرکت قند اصفهان 52 8273640 طراحی و جایگزینی مبدل پلیت مجتمع فولاد مباركه
36 10/83 RE-TUBE  مبدل E-223 پتروشيمي اصفهان 53 48284317 طراحي و ،مهندسی معکوس مبدل های حرارتی مجتمع فولاد مباركه
37 RTD-24335-RT ساخت تيوب شيت Naval Brass پالايش نفت تهران 54 RM179 طراحی و ساخت مبدل گرمایش امولسیون واحد53 مجتمع فولاد مباركه
38 076-84/پ ن س طراحی و ساخت مبدل حرارتی1354A/B شركت نفت سپاهان 55 48293772 ساخت شش دستگاه Cooling Coil مجتمع فولاد مباركه
39 RTD-24367 ساخت تيوب باندل كامل مبدل E-2223 پالايش نفت تهران 56 48299113 ساخت پنج دستگاه Cooling Radiator مجتمع فولاد مباركه
40 48221821 طراحي ومهندسی معکوس مبدل های حرارتی مجتمع فولاد مباركه 57 145/589 ساخت رادیاتور ایرکولر ژنراتور سد و نیروگاه دز
41 527/ص/85 دو دستگاه فلویدکولر صنایع عایق سپاهان 58 REP-91352 ساخت تیوب باندل مبدل دو لوله ای E-1908 پالایش نفت اصفهان
42 528/ص/85 یک دستگاه مبدل حرارتی هواخنک صنایع عایق سپاهان 59 55/590 ساخت پنج دستگاه رادیاتور ایرکولر ژنراتور سد ونیروگاه دز
43 - تهیه نقشه های گاز کولرهای طرح توازن صنایع حرارتی ایران 60 8916362 ساخت چهار دستگاه تیوب باندل هیتر مخزن پایانه های نفتی ایران
44 48262227 ساخت سه دستگاه کولینگ کویل مجتمع فولاد مباركه 61 48317901 ساخت یکدستگاه مبدل حرارتی سه بلوکی مجتمع فولاد مباركه
45 48262383 ساخت یک دستگاه رادیاتور صفحه ای ترانسفورماتور مجتمع فولاد مباركه 62 48333556 ساخت پنج دستگاه مبدل جت کولر مجتمع فولاد مباركه
46 م ن/105/86 طراحی و ساخت مبدل حرارتی سیستم کاستیک پتروشیمی بندرامام  ، تپکو 63 REP-01545 ساخت تیوب باندل مبدل دولوله ای E-1902 پالایش نفت اصفهان
47 17/87 ساخت دو دستگاه گلند کندانسور نیروگاه نیروگاه شهید منتظری 64 48349739 ساخت یک دستگاه مبدل جت کولر مجتمع فولاد مباركه
48 RTL-843030-RT ساخت چانل و هدشناور مبدلE-305 A/B پالایش نفت تهران 65 48353635 ساخت یکدستگاه مبدل حرارتی شش بلوکی مجتمع فولاد مباركه
49 RTL-843029-RT ساخت چانل و هدشناور مبدلE-309 A/B پالایش نفت تهران 66 3818و3819 طراحی و ساخت چهار عدد کولر روغن شرکت فولاد کاوه جنوب
50 NSD-1406 طراحی و ساخت تیوب باندل مبدل E-1328 شركت نفت سپاهان 67 B-130-251 طراحي ومهندسی معکوس مبدل های حرارتی شرکت ایکا ، فولاد هرمزگان
51 - ساخت رادیاتور هواساز موتورهای تاندم مجتمع فولاد مباركه 68 REP-7914522340 طراحي  و ساخت U-Tube مبدل E-2304 پالایش نفت اصفهان

مشخصات قراردادها

 

 

 

مشخصات قراردادها

 

 

 

ردیف

شماره قرارداد

موضوع

نام كارفرما

رديف

شماره قرارداد

موضوع

نام کارما

69 10009477 ساخت LUBE OIL HEAT EXCHANGER پتروشیمی رجا ل        
70 48354378 طراحي و مهندسی معکوس مبدل های حرارتی مجتمع فولاد مباركه        
71 M-9140526-CK اقلام یدکی Propan & Butan Regeneration Trim Cooler مجنمع گاز پارس جنوبی        
72 ش/132-94 یونیت کولر هوائی شرکت آلیاژ مفتول سپاهان        
73 48202814 طراحی و ساخت ده دستگاه Water Wall مجتمع فولاد مباركه        

Comments are disabled.